වැඩමුළු උපකරණ

රබර් කැප් නිෂ්පාදන මාර්ගය

රබර් කැප් මුද්‍රණ මාර්ගය

මුද්ද ආවරණ වැඩමුළුව අදින්න

ඇලුමිනියම් ආවරණ වැඩමුළුවේ පින්තූරය

බෝතල් සාප්පුව